Radim Vizváry's SOLO had standing ovation!

16 September 2017

Radim Vizváry’s SOLO had standing ovation!

Yesterdays SOLO of Radim Vizváry for the third time in Polička had standing ovation!
BRAVO, Radim!

|